Juridische informatie en Privacy & Veiligheid

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder
Deze website wordt beheerd door Wijs & van Oostveen B.V., gevestigd aan de Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam. Wijs & van Oostveen B.V. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 33235337. Het BTW nummer is NL 8027.11.285.B01.

Algemeen
Wijs & van Oostveen is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten en –activiteiten  in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het totale kostenoverzicht met betrekking tot de betreffende dienstverlening is opvraagbaar bij Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen is tevens Member van Euronext Amsterdam N.V.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Wijs & van Oostveen een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Wijs & van Oostveen er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Wijs & van Oostveen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Wijs & van Oostveen.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wijs & van Oostveen of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijs & van Oostveen niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Wijs & van Oostveen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid
Alle informatie of gegevens welke naar Wijs & van Oostveen wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.
 
Wijs & van Oostveen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als bezoeker of gebruiker van deze website en door het versturen van uw gegevens online, verleent u Wijs & van Oostveen en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 
Binnen Wijs & van Oostveen en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien Wijs & van Oostveen hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Cookies
Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van Wijs & van Oostveen wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw persoonlijke computer wordt opgeslagen.

  • Tracking cookies
    Deze cookies  worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt Wijs & van Oostveen of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken en om u te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.

 

  • Analytics
    Deze cookies  worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt Wijs & van Oostveen of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliterenVia onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wijs & van Oostveen heeft hier geen invloed op.

    De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht Wijs & van Oostveen en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.
 
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan Wijs & van Oostveen, indien deze onjuist of niet relevant zijn.
 
Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.
 
Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Copyright © 2001 - 2023 Wijs & van Oostveen B.V.